دو نقیضه از بیلیوف

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

                                           شوم بی دل تر از بیدل،نماند جرئتی ما را

                                       ............................................

الا یا ایها الساقی ادرکاسا و ناولها

                              نمی دانم چرا تازی سرودم من،ببخشا بیلیا شاها

Biliof

/ 0 نظر / 19 بازدید