# نقیضه_بیلیوف

دو نقیضه از بیلیوف

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را                                            شوم بی دل تر از بیدل،نماند جرئتی ما را                                        ............................................ الا یا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید