شعر «رقص کلمات»

در این بازی نباز ای بازِ بازاری 

                                که با زاری در این دنیا به جایی نی رسی،باری

اگر خواهی شوی شامل مشو مشمول این دنیا

                                          به زیر آ و بکن زی را گره ها را تو باز آری

 

بیلیوف

/ 0 نظر / 38 بازدید